چند ماه پیش وقتی وزارت خارجه کمپینی با حضور چند کارگردان و با محوریت «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» را منتشر کرد. یکی از کسانی که نامش زیر این کمپین خورده بوبه شدت به این نوع نگرش انتقاد کرد و گفت: شعار «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» مورد تایید امضاکنندگان این حرکت نیست.