1.نه نه که گفته که تو جا در دل دنیا داری-شعرخوانی(فوق العاده زیبا)

دانلود بالینک مستقیم

2.دوست دارم به ابی انت و امی-شور (زیبا)

دانلود بالینک مستقیم

3.دم هیئتم توی نوبتم-شور(فوق العاده زیبا)

دانلود بالینک مستقیم

4.به عکس گنبد خیرم کردی-زمینه

دانلود بالینک مستقیم

5.کدوم ارباب اینقد نوکر داره-شور(فوق العاده زیبا)


دانلود بالینک مستقیم