دریافت

صحبت های شهید بهشتی و انتقاد به انقلاب اسلامی

کارگردان مستند "یک ملت" گفته این بخش از سخنان شهید بهشتی در پخش از تلویزیون حذف شده.

نکته جالب صحبت شهید بهشتی خودانتقادی و یادآوری این نکته‌اس که باید چه میکرده و نکرده؛ رویه‌ای که امروز دقیقا برعکسه...