مادر شهید می گوید :(( من نمی دانستم که هروقت می خواهد به مدرسه برود باید با وضو می رود،تا اینکه چند بارتوی حیاط وقتی داشت وضو می گرفت، دیدمش بهش گفتم : مگر الآن وقت نمازه که داری وضو می گیری! ؟ می گفت: می دونی مادر! مدرسه عبادتگاهه ؛بهتره انسان هروقت می خواهد به مدرسه برود با وضو برود.))