ثامن تم : نماز درس ولایت است...

« منزهی تو پروردگارمان و شهادت می دهیم

که پروردگاری جز تو نیست و به درگاه تو توبه می کنیم.»

به ادامه مطلب بروید

سه راه شهادت...

وقتی اونجا رفتم سردار بهم گفت که به این می گن سه راه مرگ یا سه راه شهادت…

گفتم:سه راه شهادت یا سه راه مرگ..؟
گفت:مرگ و شهادت.!!
گفتم:یعنی چی..؟