نقاط ضغف جمهوری اسلامی ایران از زبان رهبر عالی رتبه آن آیت الله خامنه ای 

یک نکته ای را مدیر محترم - آقای علی آبادی - در صحبتشان گفتند که مورد تأیید من ھم ھست و به این نکته ھم بنده ھمیشه توجّه

کرده ام؛ ایشان گفتند که ھر جایی که ما به توانایی دست پیدا کنیم، آنجا تحریم از بین میرود؛ راست ھم میگویند. تحریم مال آنجایی
است که دست شما بسته است. در ھر بخشی که شما بتوانید از خودتان تحرّک و پیشرفت نشان بدھید، طرف احساس میکند
تحریم یک کار لَغوی است، کار بیھوده ای است، کار ابلھانه ای است؛ مثال واضح آن ھمین موادّ اورانیوم غنی شده ی بیست درصد
است که ما برای این نیروگاه تحقیقاتی تھران نیاز مبرمی داشتیم. ذخیره ی کشور داشت تمام میشد، این نیروگاه میخوابید،
رادیوداروھا که مورد نیاز بود و در اینجا تولید میشد، از دسترس مردم دور میشد؛ مسئولین در تلاش افتادند که بیست درصد را تھیّه
کنند. ماجرای بازی درآوردنِ قدرتمندان دنیا - در رأس ھمه شان آمریکا و بعضی قدرتھای دیگر - سر قضیّه ی بیست درصد، یک ماجرای
شیرینِ طولانیِ شنیدنی است که چه کردند اینھا! ما حاضر بودیم این را بخریم، آنھا به انواع و اقسام حیَل متشبّث میشدند که
اشکال تراشی کنند، تا اینکه بالاخره جمھوری اسلامی به این نتیجه رسید که بیست درصد را باید خودش تولید کند، [امّا] آنھا باور
نمیکردند که این کار تحقّق پیدا کند و باور نمیکردند بعد از آنکه بیست درصد تولید شد، امکان تولید سوخت از آن به وجود بیاید؛ یعنی

بتوانند میله ی سوخت و صفحه ی سوخت به وجود بیاورند؛ این کار را ھم جوانھای جمھوری اسلامی - مثل شماھا - دانشمندان
جوان، با ھوششان، با ابتکارشان، با مدیریّتھای خوب توانستند انجام بدھند. حالا که ھمه ی دنیا فھمیدند و دانستند که جمھوری
اسلامی به این فنّاوری دست پیدا کرده و محصول را تولید کرده و میتواند از این محصول استفاده کند، راه افتاده اند، این میگوید از ما
بخرید، آن میگوید از ما بخرید؛ میگویند حاضریم به شما بفروشیم؛ امّا تولید نکنید؛ دنیا این جوری است. فشار دنیا، بداَدایی ھای
قدرتھای گوناگون بزرگ و کوچک دنیا در مقابل نظام جمھوری اسلامی و ھر نظام مستقلّی، تابع ضعف و قوّت این نظام است؛ ھر جا
شما ضعیف باشید، بداَدایی آنھا بیشتر میشود؛ ھر جا شما قوی بودید، توانا بودید، روی پای خودتان توانستید بایستید، آنھا مجبور
میشوند مؤدّبانه تر با شما رفتار بکنند، منطقی تر با شما رفتار بکنند؛ این کلید حلّ ھمه ی مشکلات کشور است.