در این مقاله به بررسی:

 نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران از زبان رهبر عالی رتبه آن آیت الله خامنه ای میپردازیم:

ما که به عملکرد خودمان و برنامه ی گذشته و آینده ی خودمان نگاه میکنیم، نگاھمان باید واقع بینانه باشد؛ ارزیابی ما ارزیابی درستی باشد. بعضی از مردمِ خود ما وقتی به اوضاع کشور نگاه میکنند، فقط ضعفھا را می بینند؛ گرانی را می بینند، افت تولید در برخی از واحدھای تولیدی کشور را می بینند، فشارھای دشمنان را می بینند. این نگاه، نگاه ناقصی است. بنده نگاه متفاوتی دارم. من وقتی به اوضاع کشور و اوضاع ملتمان نگاه میکنم، یک میدان عظیم پرچالشی را مشاھده میکنم که ملت ایران در این میدان، به رغم دشمنان، سربلند و پیروز ظاھر شده است.
ضعفھا ھست، مشکلات ھست؛ در مجموعه ی حوادث و رویدادھای کشور، تلخی ھا و تلخکامی ھائی وجود دارد؛ ولی کسانی از قدرتمندان مادی عالم، با ھمه ی وجود تلاش کردند که ملت ایران را فلج کنند؛ این را به زبان آوردند. آن خانم بی کفایتی که مسئولیت سیاست خارجی کشور آمریکا را بر عھده داشت، سینه اش را سپر کرد و گفت میخواھیم تحریمھائی در مورد جمھوری اسلامی اعمال کنیم که ایران فلج شود! این را صریحاً به زبان آوردند. و حالا عرض خواھم کرد که فعالیتھا و اقدامھای آنھا چه بود و چه شد و به کجا انجامید. بنابراین از یک طرف، تلاش دشمن است در این عرصه ی عظیم و میدان بزرگی که ملت ایران در آن به چالش و مقابله با دشمن سرگرم است؛ از طرف دیگر، وجود دستاوردھای بزرگی است که نشان دھنده ی ظرفیت و قدرت و ھوشمندی این ملت بزرگ است. وقتی انسان این صحنه را ملاحظه میکند، مثل صحنه ی ھماوردیِ ورزشکاران قدرتمندی است که زحمت و تلاش و کوشش و خستگی در آن ھست، اما یک قھرمان، در این میدان موفق میشود، پیروز میشود؛ ھمه او را تحسین میکنند و آفرین میگویند. این قھرمان در این صحنه ی عظیمی که در مقابل چشم ما است، ملت ایران است. ھر کس این صحنه را درست ببیند و درست مطالعه کند، به ملت ایران آفرین میگوید؛ ھمچنان که ما امروز صدای آفرین ھوشمندان نکته بین دنیا را میشنویم که از میان ھمان کشورھائی که دشمن و بدخواه ملت ایرانند، نخبگان سیاسی، نخبگان دانشگاھی، افراد دنی ادیده و مجرب که اوضاع را زیر نظر دارند، به ملت ایران آفرین میگویند. این عرصه ای است که در مقابل چشم ما است. بنابراین نگاه کردن و فقط به ضعفھا چشم دوختن، غلط است. باید دید مجموعه ی این تلاشھا در سطح کشور چگونه انجام میگیرد و به چه سرانجامی منتھی میشود. با این دید وقتی به صحنه نگاه کنیم، باید به ایران و ایرانیِ مسلمان آفرین بگوئیم.

امروز یک شبکه ی تبلیغاتیِ بسیار عظیم با ھزاران رسانه از انواع گوناگون رسانه ھا در دنیا مشغول به کار است، برای اینکه اثبات کند که در ملت ایران، در کشور ایران پیشرفتی صورت نمیگیرد؛ پیروزی ھای ملت را انکار کنند؛ اگر ضعفھائی وجود دارد، این ضعفھا را بزرگ و عمده کنند و در مقابل چشم ھمه قرار دھند؛ اما قوّتھا و نقاط جوشش را که در سراسر کشور و در ھر گوشه و کنار، خود را به انسانھای منصف نشان میدھند از چشمھا پنھان کنند.
رئیس جمھور آمریکا در نطق رسمی، از مشکلات اقتصادی ایران حرف میزند؛ مثل اینکه از پیروزی خود دارد صحبت میکند؛ که بله، در ایران پول ملی افت کرده است، مشکلات اقتصادی اینچنین و آنچنان است. البته او به قوّتھای این ملت، به تلاشھای مثبت و سازنده ای که در این کشور دارد انجام میگیرد، به پیروزی ھای بزرگ این ملت اشاره ای نکرده است و ھرگز نخواھد کرد. سی سال است که ما با چنین چالشی مواجه ایم که من در ارزیابی این سی سال، بعداً یک کلمه عرض خواھم کرد اما چالشی که ملت ایران با آن مواجه است و دشمنانی ھم در عمل و ھم در تبلیغات کوشش میکنند مانع بروز و ظھور رشد چشمگیر کشور ایران که در سایه ی اسلام زندگی میکند، بشوند، امروز چند برابر است.

بیانات در حرم مطهر رضوی 1392/01/01