گاهی از نردبان بالا می رویم تا

دستان خدارا بگیریم ، غافل از

این که خدا  همان پایین ایستاده و

نردبان را گرفته است تا ما نیفتیم