اشتباه زن متاهل = سنگسار
    زن بی حجاب = اسید
    دفاع دختر ۱۹ ساله از خودش = اعدام

خب چه کاریه ؟ … از همون اول همه دخترا رو زنده بگور کنید شما که برگشتین به توحش عرب ۱۴۰۰ سال پیش.. تمام !”

پاسخ به شبهه
۱- مغلطه های انجام شده در متن ، تلاشیست جهت کوچک شمردن و تلطیف برخی جرایم و گناهان ، که با ذکر مجازاتهایی بی تناسب و بعضا دروغین ، به نتیجه دلخواه در تخریب باورهای دینی برسند.

۲- ذکر زنای محصنه تنها به عنوان “اشتباه زن متاهل” ، بیانگر تفکر لاابالی و انحراف اخلاقی نویسنده است. زنای زن متاهل نه تنها در ردیف قبیح ترین گناهان کبیره قرار دارد ، بلکه از نظر فطری و وجدانی در تمام ادیان و مکاتب از شنیع ترین رفتارهاست. (hoghogh.porsemani.ir/node/1048)
۳- بر اساس قوانین اسلام نه تنها زن ، بلکه مرد نیز اگر متاهل بود و زنا کرد باید سنگسار شود که این مورد البته شرایطی نیز دارد. سنگسار کردن زناکاران مختص اسلام نیست و در قواعد سایر ادیان نیز بوده است. (www.quran.porsemani.ir/node/4522)

۴- زن نماد عفت ، ستون خانواده و پرورش دهنده فرزندان و دارای جایگاه مقدس مادریست. چگونه می توان پذیرفت زنی با داشتن همسر و در نظر گرفتن موارد یاد شده بتواند دامان خود را آلوده کند و کماکان از او دفاع نمود ؟!!

۵- هیچ یک از قربانیان اسیدپاشی بی حجاب و بد حجاب نبوده و حتی یکی از آنها از خانواده ایثارگران بوده است. اسلام آیین اعتدال و رأفت است و انتساب چنین حملاتی به آن جز غرض ورزی علت دیگری ندارد. (www.tabnak.ir/fa/news/444199)

۶- ریحانه جباری برخلاف ادعاهای انجام شده نه تنها دوشیزه نبوده ، بلکه بنا بر اقاریر صریح خود در مراحل مختلف پرونده ، با رضایت خاطر به منزل مقتول رفته و بحث تجاوز با نشانه های موجود در صحنه جرم کاملا منتفیست… (www.isna.ir/fa/news/93020301962)

۷- جایگاه رفیع زن در اسلام موجب شده تا در قانون اساسی جمهوری اسلامی که با تأسی به آیین حیات بخش اسلام تهیه شده است ، حقوق زن مشروحأ ذکر گردیده و مورد تکریم واقع گردد. (www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=269410)