پرسش: آیا باید تمامی انسانها را دوست بداریم؟

پاسخ استاد رائفی پور