خدا هم تنهایی اش را  فریاد میزند

چه دردی دارد تنهایی!

هیچکس نفهمید که حتی خدا هم تنهایی اش را  فریاد میزند

قل هو الله احد...