بنده ای خدا را گفت:

اگر سرنوشت مرا تو نوشته ای .... پس چرا دعا کنم...؟

خداوند فرمود:

شاید نوشته باشم هرچه دعا کرد....