مگر این رسانه، ملی نیست؟ اگر هست، باید به کمترین خواسته های مشروع و معقول عده ای کوچک هم بها دهد چه رسد به مطالبه ای که از سوی طیف بسیار گسترده ای از مسئولان رسمی کشور و توده های مختلف مردم مطرح شده است
(برای مطالعه متن کامل لطفا کلیک کنید)