قضای نماز یعنی ،

خـــدا هنــــوز

منتظر حرفهایمان نشسسته ...!