ما انسان ها مثل مداد رنگی هستیم...
شاید رنگ مورد علاقه یکدیگر نباشیم!!!
اما روزی...
برای کامل کردن نقاشیمان؛
دنبال هم خواهیم گشت! ...
به شرطی که اینقدر نتراشیم همدیگر را تا حد نابودی