دوستان این جا بخش سواله هر سوالی؟ که تو ذهنتونه رو بپرسید.

****

برای دیدن پاسخ ها رو سوال  کلیک کنید


1.فرق زنا با ازدواج موقت در چیست؟