گاهی خلوتت را نشکن

بگذار بداند چه دردی در تعقیب آرامش شب های توست

او میداند درد هایت را

اما دوست دارد خودت با پای دلت بری سمتش

باهاش حرف بزنی

در آغوشش آرام بگیری

و بریزی بیرون این بغض لعنتی را..

خودش گفت..

الا بذکر الله تطمین القلوب