الهی 

 

الهی!

تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف چه آید جز خطا؟
ما را جاهل خواندی، و از جاهل چه آید جز جفا؟
و تو خداوندی.... کریم و لطیف!
از کریم و لطیف چه سزد؟ جز از کَرَم و وفا و بخشیدن عطا؟

(خواجه عبد الله انصاری)