دوستان شما میتونید هرحرفی، هر سوالی  که به این بخش مربوط میشه مطرح کنید و با یک دیگر تبادل نظر کنید.

برای شروع

1.خوهرا شما دوست دارید  رفتار برادرتون باهاتون چطور باشه؟

2.داداشا شما دوست دارید رفتار خواهرتون با هاتون چطور باشه؟

و از این گونه سوالا