گناه=شکوندن دل خدایی که عاشق ما هست

ثامن تم : گناه یعنی ...