چرا امام حسین با یزید بیعت نکرد ،همان گونه که برادرش امام حسن(ع)با معاویه صلح نمود و چرا از مدینه و مکه خارج شد و چرا به دعوت کوفیان پاسخ مثبت داد و چرا راه شهادت را انتخاب کرد .
این پرسش هایی است که بارها ازامام حسین(ع)به صورت کتبی و شفاهی پرسیده شده است و حضرت به آن ها پاسخ دادند که به صورت اختصاربه آن ها اشاره می کنیم:
1.بی لیاقتی و فساد شخص یزید.
2.ترس از نابودی اسلام.
3.فساد دستگاه حکومتی .
4.بلند کردن نام خدا ویاری دین او .
5.اتمام حجت از طرف مردم عراق .
6.دستورات پیامبر اسلام(ص).
7.پاسداری حرمت مکه .
8.دلیل عقلی بر لزوم قیام.
9.واجب بودن قیام علیه ساان ستم گر .
10زنده کردن سنت پیامبر(ص)و معارف حق و نابودی بدعت.
منبع: آموزه عاشورا ص19 ،علی رضا علیایی