تمام کسانی که سر دادند که ما ایمان ندهیم و تمام کسانی که پشت لباس های خاکی اشان مینوشتند میروم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم آیا از اوضاع حجاب این جامعه اسلامی راضی اند ؟ به چه سمت و سویی میرویم ؟...


تمام کسانی که سر دادند که ما ایمان ندهیم و تمام کسانی که پشت لباس های خاکی اشان مینوشتند میروم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم آیا از اوضاع حجاب این جامعه اسلامی راضی اند ؟ به چه سمت و سویی میرویم ؟ مانتو های کوتاه بجای چادر؟ لوازم آرایشی همه رقم بهمراه دارند اما اگر بگویند یک مهر از بین وسائلت بیاور ندارد ... گویی خدایی در دلش وجود ندارد که نشانی از آن بهمراهش باشد ...