کسانی از زیبایی غروب دم می زنند
که طلوع را به انتظار ننشسته باشند